با آزمون جامعی، کنار شما هستیم تا بدانید برای چه رشته ای ساخته شدید.

و اما تست شامل موارد زیر می باشد:

  • تست آمادگی ورزشکار

  • سنجش وضعیت بدنی(راستای قامتی)

  • جمع آوری سابقه ورزشکار

  • جمع آوری سابقه اولیا

  • تست روانشناسی

  • تست پیکرسنجی

  • تست فیزیولوژی

  • پیشنهاد شش ورزش از ورزشهای المپیک

  • همراهی برای انتخاب یک ورزش با توجه به علایق ورزشکار

و یک هدیه ویژه

کتاب فراتر از قهرمانی

نوشته: محسن سیف


پرداخت آنلاین