هدف: تعیین سابقه پزشکی و لزوم ارزیابی بیشتر پیش از شروع برنامه ورزشی

* و در صورتی که تصور می کنید دارای بیماری مربوطه هستید و یا ابتلا به آن بیماری برای شما مشخص شده است، ستون مناسب را علام بزنید.