هدف: تعیین ویژگی های روانی و رفتاری مناسب برای انتخاب رشته های ورزشی پیش از شروع برنامه ورزشی

* و در صورتی که تصور می کنید فرزندتان دارای هر یک از ویژگی های مورد نظر سوال ها می باشد و یا برخورداری از آن ویژگی برای شما مشخص شده است، ستون مناسب را علامت بزنید.