هدف: تعیین میزان آمادگی حرکتی و مهارت های بنیادین کودکان پیش از شروع برنامه ورزشی

* و در صورتی که تصور می کنید فرزندتان دارای هر یک از ویژگی های مورد نظر سوال ها می باشد و با برخورداری از آن ویژگی برای شما مشخص شده است. ستون مناسب را علامت بزنید.