• Date Format: MM slash DD slash YYYY

 

پرسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت بدنی

هدف: تعیین میزان آمادگی تندرستی و لزوم ارزیابی پزشکی پیش از شروع فعالیت بدنی در برنامه ورزشی

* و در صورتی که تصور می کنید فرزندتان دارای هر یک از نشانگان مورد نظر سوال ها می باشد یا اینکه اگر پزشک در موضوعات مورد نظر سوال ها به شما هشدار داده است، ستون مناسب را علامت بزنید.